همکاری با شرکت های بین المللی

از پتانسیل ها و توانایی های این مهندسین مشاور تسلط بسیاری از متخصصان آن به زبان انگلیسی و استفاده از امکانات و ادبیات موجود در زمینه حمل ونقل در سطح بین المللی و امکان ارتباط تخصصی وفنی با مشاوران خارجی است. از جمله این همکاری ها و توافقنامه های همکاری با مشاوران یا سازمان های بین المللی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

- همکاری با شرکت آناس ایتالیا در پروژه امکان سنجی ارتقاء محور های موجود کریدور10 ( به طول 1500کیلومتر) به آزادراه
- نمایندگی انحصاری شرکت PTV آلمان در ایران
- همکاری با شرکت رامبول دانمارک برای بانک جهانی در پروژه مروری بر مطالعات حمل و نقل کشور در چهار شهر بزرگ ایران
- همکاری با شرکت اژیس فرانسه در پروژه مطالعات زیرساخت های شبکه حمل و نقل جاده ای کشور
- همکاری با مهندسین مشاور GHD (استرالیا)
- همکاری با مهندسین مشاور هالکرو و اتکینز (انگلیس)

TOP